Algemene verkoopsvoorwaarden VIP-arrangementen

Goede afspraken maken goede vrienden

Information in English beneath

 • Uw bestelling blijft gereserveerd op uw naam in de mate dat de vermelde betalingstermijn wordt gerespecteerd. U kunt óf met kredietkaart betalen óf via overschrijving (dit is niet altijd mogelijk bij concerten waarvan een heel snelle uitverkoop verwacht wordt, bij een nakende uitverkoop van een evenement of van een prijscategorie binnen een evenement) óf cash tijdens de kantooruren aan het onthaal van het Antwerps Sportpaleis, Schijnpoortweg 119 te 2170 Merksem. Maak in het laatste geval bij voorkeur telefonisch een afspraak zodat uw reservering snel in orde kan worden gebracht.
 • Bij de verschillende VIP-arrangementen worden de prijzen zowel inclusief als exclusief btw vermeld. De btw is ten laste van de koper.
 • Na ontvangst van uw bestelling krijgt u via e-mail een bevestiging. Kiest u voor betaling via overschrijving, dan vindt u bij deze bevestiging ook een betaaluitnodiging. Na registratie van uw betaling ontvangt u per e-mail ook hiervan een bevestiging.
 • Geeft u tijdens het bestelproces aan dat u een factuur wilt ontvangen, dan wordt deze na ontvangst van uw betaling verstuurd.
 • Na ontvangst van uw betaling en ten vroegste 3 weken voor het evenement krijgt u uw VIP-kaarten, parkeerkaarten en zaaltickets toegestuurd. De leveringskosten zijn bij het totaalbedrag inbegrepen.
 • De persoon of firma die de bestelling doet, wordt beschouwd als opdrachtgever en staat borg voor de betaling van de bestelling, zelfs wanneer deze aan een derde moet worden gefactureerd, opgesteld en toegezonden.
 • Onze producten (tickets, VIP-tickets, parkeerkaarten, …) blijven steeds onze uitsluitende eigendom, zowel geestelijk als materieel. Bijgevolg is elke nadruk of nabootsing onder welke vorm dan ook en met om het even welk procédé strikt verboden.
 • Behoudens schriftelijke toestemming van de organisator, is elk commercieel gebruik van de naam of het logo van het evenement of de artiest strikt verboden.
 • Wijzigingen in het programma, de data en/of plaatsen van de voorstellingen, wijzigingen in de opstelling en/of beschikbaarheid van de plaatsen en afgelastingen van de voorstelling behoren tot de uitsluitende aansprakelijkheid van de organisator. De nv Antwerps Sportpaleis treedt enkel op als tussenpersoon voor de reservering van VIP-arrangementen en beperkt uitdrukkelijk zijn eventuele aansprakelijkheid tot dit domein.
 • De VIP-arrangementen worden enkel terugbetaald of omgewisseld als het evenement wordt afgelast. De VIP-tickets moeten dan binnen de twee weken na de datum van het evenement ingeleverd worden.
 • Het is niet toegestaan de aangeboden VIP-arrangementen verder te commercialiseren, tenzij daarvoor uitdrukkelijk de goedkeuring werd gegeven door de nv Antwerps Sportpaleis. Het is dus verboden om wedstrijden te organiseren, commerciële acties op te zetten of arrangementen door te verkopen.
 • We houden ons het recht voor onze VIP-arrangementen te wijzigen. In geval van wijziging zullen wij dit vooraf kenbaar maken met de optie tot kosteloos annuleren indien het eventuele voorgestelde alternatief niet aanvaard wordt.
 • Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de Hoven en Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.
 • Lees eveneens onze bepalingen inzake privacybeleid. Deze maken integraal deel uit van onze algemene voorwaarden.

Annuleringsvoorwaarden

Voor particulieren

Definitie: een particulier is eenieder die voor eigen rekenening of bij uitbreiding voor rekening van derden binnen de huiselijke sfeer (familie, vrienden en kennissen) en voor eigen gebruik, al dan niet in het bijzijn van derden, bestellingen plaatst zonder enig commercieel doel.

Binnen de 48 uur na uw reservering kunt u kosteloos annuleren, voor zover het evenement nog niet plaats heeft gevonden en de betaling nog niet werd geregistreerd. Bij annulering binnen de 48 uur na het plaatsen van uw reservering, waarbij de betaling wél al werd geregistreerd, rekenen wij 10% administratiekost aan op het totale bedrag.

In alle andere gevallen is er geen herroepingsrecht en beschikt u als consument niet over het recht om van de aankoop af te zien. Hoewel artikel 47 van de Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming bij de verkoop op afstand in een termijn van 14 kalenderdagen voorziet waarbinnen de consument de overeenkomst kan verzaken, is dit herroepingsrecht niet van toepassing op de contracten gesloten via deze website, omdat de uitvoering van de levering van diensten begint vóór het einde van de herroepingstermijn. Bovendien is op grond van een specifieke reglementering (KB van 18 november 2002) de bepaling van herroeping niet van toepassing op de verkoop op afstand van huisvestings-, vervoer-, restauratie- en recreatiediensten.

Voor bedrijven

Definitie: een bedrijf is een entiteit, al dan niet met btw-nummer, die voor derden buiten de huiselijke sfeer (klanten, relaties, personeelsleden) bestellingen plaatst vanuit een specifiek commercieel oogmerk.

Voor bedrijven is elke bestelling definitief zodra de betaling geregistreerd is.


Information in English

General terms and conditions of sale for VIP packages

Short reckonings make long friends

 • Your reservation will remain valid as long as payment is made within the stated period. You can pay by credit card or by bank transfer (which is not always possible at concerts that are expected to sell out quickly or when events or certain price categories of events are about to sell out) or by cash during office hours at the reception of the Antwerps Sportpaleis, Schijnpoortweg 119, 2170 Merksem.
 • The prices for the different VIP packages are shown including VAT and excluding VAT. The VAT will be borne by the buyer.
 • After your order has been received, you will be sent a confirmation by e-mail. If you have elected to pay by bank transfer, you will also receive information about how to pay in the confirmation e-mail. After registration of your payment, you will also receive confirmation of the payment.
 • If you indicated during the ordering process that you wanted to receive an invoice, it will be sent to you after your payment has been received.
 • After your payment has been received and at least 1 month before the event, you will receive your VIP tickets, parking vouchers and hall tickets. The delivery costs are included in the total price.
 • The person or company who/that places the order is considered to be the principal and is liable for the payment for the order, even when the order is to be invoiced, prepared on behalf of and sent to a third party.
 • Our products (tickets, VIP tickets, parking vouchers, etc.) remain our exclusive property at all times, both spiritually and materially. Any reproduction or counterfeiting in any form whatsoever and by any means is strictly forbidden.
 • Without the express written consent of the organiser, any commercial use of the name or logo of the event or the artist is strictly forbidden.
 • Changes to the programme, the dates and/or locations of the performances, changes in the set-up and/or the availability of the places and cancellations of the performances are the exclusive responsibility of the organiser. Antwerps Sportpaleis nv acts solely as an intermediary for the reservation of VIP packages and expressly limits its liability to that area.
 • The VIP packages will only be repaid or exchanged if the event is cancelled. In that event, the VIP tickets must be turned in within two weeks of the date of the event.
 • Without the express consent of Antwerps Sportpaleis nv, reselling the VIP packages further is not permitted. Organising competitions, setting up commercial activities or reselling packages is therefore forbidden.
 • Any disputes will be brought before the Courts of the District of Antwerp.
 • Please read our privacy policy. That policy is an integral part of our general terms and conditions.

Terms of cancellation

For private persons

Definition: a private person is anyone who, on his own account or, by extension, on the account of third parties within a familial circuit (family, friends and acquaintances) and for personal use, regardless of whether third parties are present, places an order with no commercial purpose.

Cancellation without penalty is possible within 48 hours of the order having been placed, if the event has not already taken place and the payment has not yet been registered. A penalty of 10% of the purchase price will be charged as a handling fee for cancellations made within 48 hours of the order having been placed if the order has already been registered.

In all other cases, there is no right of retraction. Although Section 47 of the Act of 6 April 2010 concerning market practices and consumer protection for purchases at distance provides for a period of 14 calendar days within which a consumer can renounce an order placed in this way, that provision does not apply to the contracts entered into via this website because execution of the service delivery begins prior to the end of the cancellation period. Furthermore, pursuant to specific regulations (Royal Decree of 18 November 2002), the retraction provision does not apply to distance selling of accommodation, transport, catering and leisure services.

For companies

Definition: a company is an entity, which may or may not have a VAT number, that places orders outside the household environment (clients, business relations, employees) for a specific commercial purpose.

An order is final as soon as the payment is registered.